Universa Laus

Mezinárodní společnost pro studium liturgické hudby

https://universalaus.org/ 

 •  
  Historie

  (latinsky doslova "Všeobecná chvála"). Mezinárodní studijní skupina pro liturgický zpěv a instrumentální hudbu, formálně ustavená v Luganu ve Švýcarsku v dubnu 1966 na základě skupiny evropských liturgiků a muzikologů, která se začala scházet v roce 1962 (někteří její členové však spolupracovali již deset let předtím). Původním cílem bylo podpořit práci těch, kteří byli pověřeni předložením a následným prováděním liturgických reforem II. vatikánského koncilu; někteří z jejích členů byli na koncilu skutečně periti. První trojici předsedů tvořili Joseph Gelineau (Francie), Erhard Quack (Německo) a Luigi Agustoni (italsky mluvící Švýcarsko). Mezi další významná jména přítomná na prvním oficiálním zasedání sdružení patřili Helmut Hucke, Bernard Huijbers, David Julien a René Reboud.

  Zasedání jsou otevřená všem, ale členství je uděleno až po účasti na třech mezinárodních zasedáních (v některých zemích se pravidelně konají i zasedání národních sekcí). Organizace má členy z mnoha evropských zemí a setkání se obvykle konají v jedné z těchto zemí - v Anglii, Francii, Německu, Nizozemsku, Švýcarsku, Itálii, příležitostně ve Španělsku a Belgii. V polovině 70. let byl přijat první australský člen, na počátku 80. let první člen ze Severní Ameriky (v současné době existuje řada dalších členů z USA) a na konci 90. let dva členové z Jižní Ameriky). První setkání v USA se uskutečnilo v roce 1996 ve Stamfordu v Kalifornii a v roce 2001 následovalo setkání v Montréalu v provincii PQ. Členy jsou převážně římští katolíci, i když malý počet členů trvale pochází z jiných křesťanských církví (např. luteránské), a zahrnuje jak vysvěcené služebníky, tak laiky. Na příležitostná setkání přijíždějí návštěvníci z mnohem vzdálenějších zemí (např. z Afriky, Indie). V souvislosti s pádem železné opony přijeli koncem 90. let účastníci z východní Evropy a v roce 2000 byl přivítán první ruský účastník. Poměr liturgiků-hudebníků, muzikologů a pastoračních hudebníků se v průběhu času měnil; liturgická kompetence se však předpokládá u všech kategorií.

  V prvním období existence skupiny (1962–1968) se práce soustředila na rituální funkci hudby v liturgii a na vztah forma-funkce-význam. V letech 1969–1976 skupina přešla k systematickému studiu aktuálního fungování hudby v liturgii a vlivu různých kulturních situací na bohoslužbu. To vedlo nejen k dalším dvěma triádám (forma-funkce-význam a hudba-obřad-kultura), ale i ke vzájemnému obohacování s dalšími vědními obory, jako je kulturní antropologie, sociální psychologie, sémiologie a lingvistika. V těchto prvních dvou obdobích se v rámci Universa Laus střídala "pracovní setkání" s 30–50 účastníky a "kongresy" s počtem až 200–300 účastníků z místního regionu nebo země. Tato období se také vyznačovala masivním, ale většinou nepozorovaným vlivem na pokoncilní liturgické reformy a jejich následný vývoj prostřednictvím velkého množství spisů a učení významnějších členů sdružení a tento vliv trvá dodnes. Téměř ve všech případech se tyto aktivity členů UL neodehrávají pod hlavičkou UL, protože většina členů již ve svých zemích zastává významné národní role. Hlavními časopisy, v nichž lze nalézt články Universa Laus v angličtině, jsou Music and Liturgy (Velká Británie) a Pastoral Music (USA); mnoho dalších prací autorů UL nalezneme v těchto časopisech, stejně jako ve francouzských, německých, italských a nizozemských periodikách.

  Kromě vzájemné výměny informací o dění v jiných zemích a slavení liturgie v jazyce a repertoáru těchto zemí zazněly také obsáhlé referáty na nejrůznější témata. Čas od času byla v uplynulých 25 letech celá setkání věnována práci na jednom tématu – eucharistické modlitbě, litanické formě, obřadu lámání, aklamaci jako formě, obětování darů, vhodné vokální produkci pro liturgii atd. Mimořádně přínosné bylo důkladné zpracování z pohledu historie a různých kultur.

  V roce 1977 se Universa Laus, podnícená veřejnou debatou (a neshodou) o základních zásadách mezi Josephem Gelineauem a Bernardem Huijbersem, rozhodla zahájit práci na dokumentu, který by alespoň vyjadřoval společné přesvědčení členů. Výsledný dokument UL nakonec spatřil světlo světa v roce 1980 pod názvem Hudba v křesťanském slavení (Music in Christian Celebration). Kromě jiných průlomových poznatků v něm byl poprvé navržen pojem "křesťanská obřadní hudba" – cílenější označení než duchovní hudba, chrámová hudba nebo dokonce liturgická hudba (= americký termín "hudební liturgie"), kterému se bude dále věnovat desetiletá zpráva o sympoziích církevních skladatelů v Milwaukee (The Pastoral Press/Liturgy Training Publications, 1992). Léta následující po zveřejnění dokumentu UL byla příležitostí k odhalování jeho bohatství na místní úrovni. V roce 1988 vyšel knižní výklad dokumentu od Clauda Duchesneaua a Michela Veutheye ve francouzštině, přeložený do angličtiny jako Music and Liturgy – the Universa Laus Document and Commentary (přel. Paul Inwood, The Pastoral Press, 1992).

  V polovině 90. let začala Universa Laus připravovat druhý dokument, Hudba v křesťanské liturgii (De la musique dans les liturgies chrétiennes), který byl vydán v roce 2002. V roce 2003 se k Universa Laus připojili noví členové z východní Evropy.

  Paul Inwood

  [liturgista, skladatel a bývalý prezident anglofonní skupiny Universa Laus (1986–1998)].

 •  
  Dokumenty

  Výzkum společnosti Universa Laus přinesl dva dokumenty.

  První, vydaný v roce 1980, se týká hudby, její role v křesťanském shromáždění, v různých kulturách, zpívané a instrumentální hudby. Jsou zde zkoumány rituální aspekty hudby a podrobně popsána řada obecně rozšířených přesvědčení.

  "Zpěv a hudba jsou strukturální součástí křesťanské liturgie. Zpěv a hudba v liturgii slouží lidem shromážděným ke slavení."

  Druhý dokument byl vydán v roce 2002. Ten shrnuje práci z let, která uplynula od vydání prvního dokumentu, a zabývá se poslechem, zpěvem a liturgickým slavením.

  "Bůh tvoří skrze slovo. Všichni lidé jsou povoláni, aby se k tomuto stvořitelskému dílu připojili. Slovo podněcuje lid, který mluví a který neustále naslouchá. Všichni křesťané jsou pozváni, aby se připravili a čekali, až budou moci dát Bohu svou odpověď."

 •  
  Příspěvky řečníků

  Doplňte obsah sekce 2, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Minulé ročníky

  Doplňte obsah sekce 3, která se bude automaticky zobrazovat a skrývat.

 •  
  Nadcházející setkání

  Poslední mezinárodní kongres proběhl 21.–25. srpna 2023 v Lyonu. Setkání v roce 2024 by mělo proběhnout v Belgii.